eng osn English and multilingual mechanical translation from English 

raj
 
 (SPVŽT)
!!! Vzhledem k překročení kapacity tohoto bezplatného webu najdete celé aktunální znění těchto webových stránek na jejich placené oficiální adrese: www.spvzt.cz .

   
FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

Filosofický experiment-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D.-advokátem v Hustopečích, Česká republika nová politická:
 
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ - strategické dokumenty
ZDE ,

PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

radikálně omezující spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách, viz ZDE ) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi ,

 PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(Stav podpisů 187 z 1000 potřebných k registraci strany)
,

Obchodní označení spravedlnosti: NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY

 Kontakt

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz 


eng osn 
!!! Due to exceeding of capacity of this free web you can find the whole present text of this websites on their paid official address: www.spvzt.cz .


PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (specualtions).

Philosophical experiment-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-attorney at law in Hustopeče, Czech Republic new:
 

POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES - strategic documents HERE ,

PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

radically restricting the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantaging agriculture factory farms for slaughter-concentration camps of animals as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and on principle boiled in several waters, see HERE ) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need ,

Trade designation of rightness: MOST MERCIFUL PRODUCTS

Contact
 
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz 
     
fb

facebook2  facebook3
 
Můj text na
www.spvzt.cz je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.
       
     
Nahoru
Dále